?? <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <title>T??0R͑?^irAm--?YUO?cGS?eHe?-T??0R͑?^irAmlQ?S</title> <meta name="keywords" content="T??0R͑?^irAm--?YUO?cGS?eHe?" /> <meta name="description" content="T??0R͑?^irAm--?YUO?cGS?eHe?" /> <link href="/css/global.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/ecmascript" src="/js/public.js"></script> <script language="javascript" src="/js/jquery.min.js"></script> <script language="javascript" src="/js/jquery.js"></script> </head> <body> <div class="width1000 top"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/img/logo.gif" /></a></div> <p class="top1_mid">T??0R͑?^irAmlQ?S</p> <div class="phone"><a href="/"><img src="/img/phone.gif" /></a></div> </div> <div class="nav"> <ul> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli'"><a href="/index.html" >Q?z??u?</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';" ><a href="/about.html" >sQ?N?e?</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';"><a href="/baojia.html" >͑?^N?~?b?N</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';" ><a href="/cases.html" >Hh?OU\:y</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';" ><a href="/business.html" > g?RAm z</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';" ><a href="/news/" >͑?^irAm?e??</a></li> <li class="onli" onmouseover="this.className='onli';"><a href="/line/" >͑?^'?ЏN?~</a></li> <li onmouseout="this.className='';" onmouseover="this.className='onli';"><a href="/contact.html" >T??|b?N</a></li> </ul> </div><div class="width1000 baby"> <div class="wrapper"> <div id="focus"> <ul> <li style="background:url(/img/b1.jpg) no-repeat center;height:330px;"></li> </ul> </div> </div> <div class="left"> <div class="left_nav_t"><span>8h?_ g?R</span><font>SERVICE</font></div> <div class="l_navs" onmouseover="this.className='l_navs'" class="l_nav"><a href="/service.html#url1">'Y?NЏ??</a></div> <div onmouseover="this.className='l_navs'" onmouseout="this.className='l_nav'" class="l_nav"><a href="/service.html#url2">nf'?Џ??</a></div> <div onmouseover="this.className='l_navs'" onmouseout="this.className='l_nav'" class="l_nav"><a href="/service.html#url3">;So?irAm</a></div> <div onmouseover="this.className='l_navs'" onmouseout="this.className='l_nav'" class="l_nav"><a href="/service.html#url4">Sň?N?P</a></div> <div onmouseover="this.className='l_navs'" onmouseout="this.className='l_nav'" class="l_nav"><a href="/service.html#url5">,d?[,d?S</a></div> <div class="n_news"> <a href="/news/" style="position:relative;top:5px;left:130px;width:50px;height:20px;display:block;"></a> <ul> <div align="left"><li><span>2020-9-3</span><a href="/news/2020090303.html">mQ,g?N?Џ??5uP[??gq? N҉?N??</a></li> <li><span>2020-9-3</span><a href="/news/2020090302.html">͑?^(W?^N?^?~T?N??g?~ ??z?S...</a></li> <li><span>2020-9-3</span><a href="/news/2020090301.html">_l%m:dKb͑?^?NЏƖ?V&nbsp;Sb ?zfgair...</a></li> <li><span>2020-8-18</span><a href="/news/2020081802.html">荃X5uFU4Y?ON:NUO?~?~Nb9h͑...</a></li> <li><span>2020-8-18</span><a href="/news/2020081803.html">T???[b?N</li> <li><span>2020-8-18</span><a href="/news/2020081801.html">͑?^S_?Nm?G??Nn? N܀</a></li> <li><span>2020-8-3</span><a href="/news/2020080303.html">?V?[???e@\sQ?N2020 NJSt^???eL?...</a></li> </tr> </ul> </div> <div class="ny_news"> <a href="/line/" style="position:relative;top:5px;left:130px;width:50px;height:20px;display:block;"></a> <ul> <li><span>2020-9-3</span><a href="/line/2020090301.html">T??0R͑?^irAmN?~?v??</a></li> <li><span>2020-8-18</span><a href="/line/2020081801.html">T??0R͑?^irAm--q_?TirAm^:W?v...</a></li> <li><span>2020-8-3</span><a href="/line/2020080301.html">T??0R͑?^irAm--irAmlQ?S(WЏ??...</a></li> <li><span>2020-7-1</span><a href="/line/2020070101.html">T??0R͑?^irAm--?N?^?PX[?v͑??...</a></li> <li><span>2020-6-8</span><a href="/line/2020060801.html">T??0R͑?^irAmlQ?S[?O(?ؚHe+?S...</a></li> <li><span>2020-5-25</span><a href="/line/2020052501.html">T??0R͑?^irAmlQ?S&nbsp;www.he023.c...</a></li> </tr> </ul> </div> </div> <div class="right"> <div class="mbx_bg"> : <a href="/index.html" class="apple_guide">??u?</a> >> <a href="/line/index.html" class="apple_guide">Џ%??~?</a> >> </div> <div class="show_baby"> <div class="zhengwen"> <div class="zw_bt">T??0R͑?^irAm--?YUO?cGS?eHe?</div> <div class="zw_fb">?S^?e???2020-9-18&nbsp;&nbsp; eg?n?T??0R͑?^irAmlQ?S www.he023.cn &nbsp; &nbsp;?p?Qpe?<script language="javascript" type="text/javascript" src="/tools/click.asp?newsid=399"></script></div> <div class="zw_txt"> <ul> <li> <P>T??0R͑?^irAm</P> <P>T???e?irAm?^?[?z?N?[Kb ? NSb?e?QY?v?N0</P> <P>,{N ??cGSQ?~???v?s0 g?RQ?~??ۏNek N?l ?(W?S g?v?v?W@x N ? N?e_???v?v?VwmY?N?N?S>m??V?0</P> <P>,{?N ?s^GW?eHe?cGS0R4-7)Y0R??0?[?U?vN^\?[ g?|?~?[?c ??_??S?NeQ?N ?ؚHe?vwmY'??N ?3z?[?_wc?v?VE?r^?~ ?nsQM??NSOS0?Y?N ?(W>m??eHe?cGS N?]??0Rf>f?vHe?g0</P> <P>?eHe?v9e?UN?[/fNy??|?~?] z ???HN?YUO?cGS?eHe?v?</P> <P>Ǐ?SS?b?s(W ?YpeirAmON?W,g N/f cgqt?E^-Nl??vQ?~Џ\O!j?Weg?~?^Q?~ ??Vt???_!j_?S?N\'?irƖ-NЏ?? ?M?NOUSMOЏ??b,g ?(WQ?~r^?~ Nb_bĉ!jHe?^ ??cؚD??n)R(u?s?v T?e?NuƖ?He?v0?NirtB\b?eg w ??S?N\Q?~?~b?RR:NQ?p0l?Џ-N?_?N?SُKN???v?Nޏ?c?vf??~ ? ???@wQ?p0l?Џ-N?_ُ?Nirt-N?_?v?X?R ?f??~?1uCS?SNS0</P> <P>?Vdk ?(W?eHe9e?U N ?wQSO0W?S'Y?R:NQ?p0-Nl?0?1u0ĉRI{?Q?eb?0</P> <P>1.Q?pOS0Q?p/f?Kb ? g?RQ?~?vۏNek N?l?S?N9e?UY!k-Nl??v?r`0*b??vMR ?hQK??irAm(W-NNmQ?V???v?vQ?p?N?S0W>m?V???Ǐ1/3 ??[bg?_?eHe???0ُN?eb?eg?n?NhQK??R?Y?V??[?N ??^ ?v??Bl?N?Sgb@w ? ^g???[hQ?_??bS???0R?v?[7bKb N0</P> <P>2.-Nl?OS0HQ?^N*N?g?~ ?6qT?Q?b-N???vr^?~эw?eg ?b_bNagag?~? ?gT?bbN _Q0:N?N?cؚHe?s ?6qThQK??9e?Sbeu ??b?~??^8O0R?p?[?pegM?? ??TS_0W??bQ?pT\O ??[?sT\OqQb?0MR?c/f_N???O??-Nl?-N?_?v?v%?0 ?Q?~Rekb_bKNT ???@w?~v?X?R ?-Nl?-N?_?v?R?[N?teR?Sb\ N T?W^ۏL?Tt?virAm???p?R??ĉR ?g?~?[?sR?]Tt0?^???bD?Tt0irAm?|?~OSTtI{?vh ?ۏ ?9e?U?eHe0</P> <P>3.?1uOS0Tt?v?1u???[?[?N?eHe?v?O???vS_͑?? ?$\vQ/f?[?N荃XirAmeg??/fN*N?_'Y?vcb ?1u?N?V?Q?VY?s?X NN7h ?u?O?S0Rq_?T0@b?N(W?tebeu-N ?'?ir?v?S00R??????~ǏY*N???p ?ُ*NǏ z-N?YUOZP0R?O???~?Џ\Oz?Eu0?1u ??bgO1\b?NN'Y????0?1uMR?z?v?.U???zQ?p?[ geg?[?c0-Nl??vňxS?~Nb_b?V?Q?N?T?VY?Neg?n???[7b?Bl0f????v?n}?0?eHe?v?cGS0</P> <P>4.ĉROS0?Y?g?N?{Џ???e???v݋ ?'?ir(W? N?v?e??v^ N? ??fY?v/f(W-Nl??s???v\PYu ??Vdk ?ĉR?eb?_N???N?Nch'`?vOS0nc?Q??te ????zNN?vnsQ?V?egۏL?'?irnsQ ??N?SYtT?yOea'?ir[{ ?0OS?Q\??~?nYu?e??0fnx0R?v?v?V?v?eHe0ۏL?hQ zh????vߍ*?0</P> <P><BR>1udk?S?N w?Q ?@b g?v?te ? N?N?N/f:N?NUSN?cGS?eHe ?(W'?Џ?[hQ?vMR?c N ?-Nl?b,g0'?_c?N?S g?R(?ϑ?v9e?U&^eg?vQ?~teSO?T(??v?cGS<BR></P> </li> </ul> </div> <div class="fanye"> <div id="page"> NN?{?<font color="red">?l g NN?{</font></div> <div id="page"> NN?{?<a href="/line/2020090301.html" title="T??0R͑?^irAmN?~?v??" target="_self" class="apple_newslist">T??0R͑?^irAmN?~?v...</a></div> </div> <div class="xgxx"> <div class="xg_bt">?vsQ?e??:</div> <div class="xg_txt"> <ul><dd><span>[2020-9-3]</span><a href="/line/2020090301.html" title="T??0R͑?^irAmN?~?v??" target="_" >T??0R͑?^irAmN?~?v??</a></dd> <dd><span>[2020-8-18]</span><a href="/line/2020081801.html" title="T??0R͑?^irAm--q_?TirAm^:W?v?V }" target="_" >T??0R͑?^irAm--q_?TirAm^:W?v?V }</a></dd> <dd><span>[2020-8-3]</span><a href="/line/2020080301.html" title="T??0R͑?^irAm--irAmlQ?S(WЏ???v-N?^??la?T?N?Ny??" target="_" >T??0R͑?^irAm--irAmlQ?S(WЏ???v-N?^??l...</a></dd> <dd><span>[2020-7-1]</span><a href="/line/2020070101.html" title="T??0R͑?^irAm--?N?^?PX[?v͑??'`" target="_" >T??0R͑?^irAm--?N?^?PX[?v͑??'`</a></dd> <dd><span>[2020-6-8]</span><a href="/line/2020060801.html" title="T??0R͑?^irAmlQ?S[?O(?ؚHe+?S}Y?S?_}" target="_" >T??0R͑?^irAmlQ?S[?O(?ؚHe+?S}Y?S?_}</a></dd> <dd><span>[2020-5-25]</span><a href="/line/2020052501.html" title="T??0R͑?^irAmlQ?S www.he023.cn" target="_" >T??0R͑?^irAmlQ?S&nbsp;www.he023.cn</a></dd> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="bottom"> <div class="bot"> <p class="gao"> N?R?0551-6899 3317 &nbsp; &nbsp; Kb:g?189 5606 1533 &nbsp; &nbsp; NgHQu &nbsp; &nbsp; 0W@W?T??^vtwm:S?_lN??f?QirAm?V <BR> <SCRIPT language=JavaScript src="http://s11.cnzz.com/stat.php?id=1259869256&web_id=1259869256"></SCRIPT> &nbsp; HrCg@b g?T??^?e?'?Џ gP?lQ?S &nbsp; &nbsp; ?vICPY17002535?S-9 </p> </div> </div> </body> </html>